• Algemene Voorwaarden


  ARTIKEL 1. TOEPASSELIJKHEID


  1.1. Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Electroplace bv gevestigd te Rotterdam, ingeschreven in het handelsregister te Rotterdam onder nummer 24375488, optreedt als verkoper van zaken. Door totstandkoming van een vorm van bovenstaande overeenkomst, accepteert u uitdrukkelijk onze voorwaarden.
  1.2. Afwijking van deze voorwaarden kan alleen schriftelijk worden overeengekomen.
  1.3. Algemene voorwaarden, onder welke benaming ook, van de klant van Electroplace bv (nader te noemen de klant) zijn niet van toepassing.

  ARTIKEL 2. AANBIEDINGEN


  2.1. Electroplace bv zal binnen 3 werkdagen volledig ingevulde e-mail voorzien van een duidelijke vraagstelling, beantwoorden.
  2.2. Alle aanbiedingen van Electroplace bv zijn vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk uit de aanbieding het tegendeel blijkt. Aanbiedingen geschieden onder voorbehoud van de beschikbaarheid van produkten.
  2.3. De in catalogi of andere documentatie van de Electroplace bv opgenomen gegevens zoals prijzen, specificaties en afbeeldingen zijn aan wijziging onderhevig en binden Electroplace bv niet, tenzij deze gegevens uitdrukkelijk tussen beide partijen zijn overeengekomen.

  ARTIKEL 3. PRIJZEN


  3.1. Al onze vermelde prijzen op de website zijn in euro's en zijn inclusief BTW.
  3.2. Eventuele foutieve benamingen en prijzen op onze website voorbehouden.

  ARTIKEL 4. LEVERTIJD


  4.1. Opgegeven levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Electroplace bv zal er alles aan doen om de goederen te leveren binnen de gestelde termijn.
  4.2. Zodra Electroplace bv kennis draagt van feiten en/of omstandigheden die realisering van de levering op of binnen de opgegeven levertijd onmogelijk maken, geeft Electroplace bv hiervan zo spoedig mogelijk bericht aan de klant onder opgave van de verwachte nieuwe levertijd.
  4.3. Indien de verhindering van de nakoming, als in het vorige bedoeld, langer dan dertig (30) dagen aanhoudt, heeft de klant het recht de overeenkomst te ontbinden, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

  4.4. Indien de levertijd bekend is zal dit worden aangegeven in onze correspondentie.

  ARTIKEL 5. BEZORGING


  5.1. Op verzoek van de klant kan Electroplace bv de zaken bezorgen op een door de klant aan te geven plaats binnen Rotterdam. Bij verzenden van amerikaanse koelkasten behouden we ons het recht voor een aanvullende bezorgtoeslag in rekening te brengen.
  5.2. Electroplace bv brengt de kosten van bezorging afzonderlijk aan de klant in rekening.
  5.3. Electroplace bv is niet aansprakelijk voor schade tijdens of als gevolg van de bezorging ontstaan aan de zijde van de klant of derden tenzij deze aantoont dat de schade het gevolg is van grove schuld, grove nalatigheid, dan wel opzet van de zijde van Electroplace bv.

  ARTIKEL 6. RISICO EN EIGENDOM


  6.1. Het risico van de zaken gaat van Electroplace bv over op de klant op het moment van aflevering.
  6.2. Indien de partijen zijn overeengekomen dat de zaken zullen worden bezorgd gaat het risico van de zaken, in afwijking van het bepaalde in het vorige lid, van Electroplace bv over op het moment van bezorging.
  6.3. Indien de klant niet tijdig aan Electroplace bv mededeelt de zaken niet in ontvangst te kunnen nemen, gaat het risico over van Electroplace bv op de klant op het moment dat de klant in verzuim is en zal Electroplace bv de zaken gedurende een redelijke termijn daarna opslaan en verzekeren, een en ander voor de rekening en risico van de klant.

  ARTIKEL 7. BETALING


  7.1. Contant: de klant haalt de bestelling zelf op bij Electroplace bv en rekent aan de balie contant af via Kas of Pin .
  7.2. Primeline of Comfort Card; deze is een financieringsmaatschappij, d.w.z. betaling aan de financieringsmaatschappij in termijnen waar een rente over betaald wordt).
  7.3. De klant krijgt van Electroplace bv altijd een faktuur overhandigd.
  7.4. Bij ons kunt u via iDeal veilig online betalen of u kunt ook op onze rekening nummer NL08ABNA0973237015 ABN gebruiken. Geachte klant maak nooit geld over naar een ander rekening nummer. Let altijd op of er geen misbruik wordt gemaakt door derde met vreemde rekening nummers. Wij gebruiken maar 1 rekening nummer van ABN BANK NL08ABNA0973237015. Als u iets niet vertrouwd neem gerust contact met ons op 010-4853444

  ARTIKEL 8. GARANTIE


  8.1. Electroplace bv garandeert de geleverde zaken overeenkomstig de fabrieks- c.q. importeursbepalingen gedurende de op het garantiebewijs vermelde termijn.
  8.2. Een beroep op garantie wordt slechts door Electroplace bv in behandeling genomen indien de klant dit beroep bij Electroplace bv indient binnen de gestelde garantietermijn van het artikel.
  8.3. Garantie wordt uitsluitend verleend op vertoon van de originele door Electroplace bv aan de klant afgegeven aankoopbon c.q. factuur.
  8.4. Ieder recht op garantie vervalt indien - Zonder toestemming van Electroplace bv, door of namens de klant wijzigingen in of reparaties aan de geleverde zaken zijn aangebracht. - Er sprake is van onzorgvuldig of onoordeelkundig gebruik van de geleverde zaak, waaronder wordt begrepen het nalaten van voorgeschreven of normaal onderhoud. - De geleverde zaak wordt gebruikt voor andere doeleinden dan het bedoelde gebruik.
  8.5. De kosten voor wijziging in of reparaties aan de geleverde zaken die zonder voorafgaande toestemming van Electroplace bv door of namens de klant zijn verricht, komen nimmer voor rekening van Electroplace bv.
  8.6.Indien U meer informatie wilt over de garantie van een bepaald product, dan kunt U zich richten tot de website van de fabrikant van het product.

  Serviceorganisaties


  AEG 0172-468300
  Ariston 030-6692900
  ATAG 0900-5550001
  Bauknecht 076-5306400
  Beko 079-3637310
  Bosch 020-4303430
  Candy 033-4224001
  Daewoo 0184-434194
  Electrolux 0172-468550
  Etna 0900-5550001
  Hoover 033-4224001
  Indesit 030-6692900
  JVC 071-5453333
  LG 036-5377780
  Miele 0347-378888
  Philips 026-3193343
  Samsung 0900-2020088
  Siemens 070-3331234
  Sony 020-6581888
  Whirlpool 076-5306400
  Zanussi 0172-468300

  ARTIKEL 9. AANSPRAKELIJKHEID


  9.1. Electroplace bv is slechts aansprakelijk voor schade aan de zijde van de klant of derden indien en voor zover de schade het directe en onmiddellijke gevolg is van de uitvoering van de koopovereenkomst door Electroplace bv.
  9.2. De aansprakelijkheid van Electroplace bv overeenkomstig het voorgaande lid is beperkt tot maximaal de aanschafprijs van de geleverde zaak, tenzij de schade het gevolg is van grove nalatigheid dan wel met opzet van de zijde van Electroplace bv.
  9.3. Informatie, afbeeldingen en prijzen ,worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)geven.Electroplace bv kan niet aansprakelijk gesteld worden voor fouten bijvoorbeeld als gevolg van kennelijke zet-of drukfouten of afwijkingen in afbeeldingen en teksten.
  9.4 Indien de prijzen voor de aangeboden zaken stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, dan kan de klant de bestelling annuleren dan wel de koopovereenkomst ontbinden,na mededeling van de prijsverhoging door Electroplace bv.

  ARTIKEL 10. ONTBINDING/AFKOELINGSPERIODE


  Annuleren


  10.1 Indien u wilt annuleren voordat u heeft afgehaald of dat een bestelling langer op zich laten wachten dan gewenst is dan heeft u bij Electroplace.nl altijd de mogelijkheid om uw bestelling te annuleren. Electroplace.nl rekent geen kosten voor het annuleren van de bestelling.Indien het gaat om een bestelling op verzoek zal een annulering niet mogelijk zijn.

  Afkoelingsperiode/Wet kopen op afstand


  10.2 Volgens de wet is er van kopen op afstand sprake wanneer consument en verkoper elkaar bij de aankoop niet hebben gezien. Volgens de wet heeft de consument het recht op een afkoelingsperiode van 7 werkdagen na levering van het product. U hebt het recht het product binnen die periode terug te brengen. De afkoelingsperiode geldt niet voor op verzoek bestelde artikelen.
  Na ontvangst van het product heeft U een afkoelingsperiode van 7 werkdagen om zonder opgave van redenen de overeenkomst te ontbinden en het product terug te brengen of om te ruilen. U dient dit binnen 7 werkdagen schriftelijk te melden.Het aankoopbedrag zal aan U geretourneerd worden. Als U een overeenkomst ontbindt, zal het aankoop bedrag dat op de factuur vermeld staat binnen 14 dagen door Electroplace.bv aan U worden betaald op het rekeningnummer dat U op de factuur moet vermelden. Als U een product terugbrengt dient U ook de factuur mee te nemen. Aangezien wij een inloop winkel zijn en u de produkten bij ons ophaald is de wet van kopen op afstand en afkoelingsperiode niet van toepassing.

  LET OP: Houd er rekening mee dat de verzendkosten van een retour voor eigen rekening komen en je zelf verantwoordelijk bent voor het vervoer van het product.   Foutieve leveringen en beschadigingen


  10.3.Indien U constateert dat het artikel dat U bij ons afhaalt, niet overeenkomt met het door U bestelde artikel, mag U het artikel niet meenemen. In een dergelijk geval dient U ons hiervan op de hoogte te stellen. Ook wanneer U bij afhalen constateert dat uw bestelling is geopend of beschadigingen heeft mag U het artikel niet meenemen. Wij zullen dan de nodige stappen ondernemen en voor U zo snel mogelijk een nieuw product te leveren.

  Let op:
  Controleer Uw bestelling bij aflevering direct op eventuele schade. Schadeclaims en/of omruiling achteraf kunnen niet in behandeling worden genomen.

  Artikel 11. GESCHILLEN


  11.1 Alle geschillen (daaronder begrepen die welke slechts door een der partijen als zodanig worden beschouwd) die naar aanleiding van deze overeenkomst of daaruit vloeiende overeenkomsten tussen partijen mochten ontstaan zullen worden berecht door de bevoegde rechter in het arrondissement van de plaats van vestiging van Electroplace bv. Indien Electroplace bv zich op dit beding beroept zal hij de klant hiervan schriftelijk in kennis stellen.
  11.2 De klant heeft het recht om, binnen een termijn van vijf (5) weken na verzending van de schriftelijke kennisgeving als bedoeld in het vorige lid, voor de beslechting van een geschil te kiezen voor de bevoegde rechter in het arrondissement waarin de woonplaats van de klant is gelegen. Indien de klant van dit recht gebruik maakt, dient hij Electroplace bv hiervan schriftelijk in kennis te stellen.

  Artikel 12. PRIVACY-VERKLARING


  12.1.Wij respecteren de privacy van alle gebruikers van onze site en we zorgen ervoor dat de persoonlijke informatie die u aan ons doorgeeft vertrouwelijk wordt behandeld. Om u een goede service te kunnen bieden, hebben we enkele gegevens van u nodig. Wij zullen uw persoonlijke gegevens nooit aan derden verstrekken. U ontvangt van ons geen ongewenste en/of ongevraagde e-mail.
  U kunt uw persoonsgegevens te allen tijde inzien,door een schriftelijk(via fax,brief of e-mail)verzoek hiertoe aan Electroplace.nl te richten. Electroplace.nl zal u dan binnen 4 weken een overzicht verstrekken van uw bij Electroplace.nl aanwezige persoonsgegevens.